Strona główna
Budownictwo
Tutaj jesteś

Adaptacja Projektu Typowego – Na czym polega?

13 stycznia 2020

Adaptacja projektu typowego zakupionego np. przez internet jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę. Przedstawię Państwu opis tego procesu i wymienię formalności wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

Proces adaptacji projektu typowego w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę możemy podzielić na trzy etapy. Poszczególne etapy składają się z wielu czynności formalnych. Cena adaptacji zależy głównie od ilości zmian które potrzeba nanieść oraz od stopnia ich skomplikowania i jest ustalana indywidualnie.

Adaptacja projektu polega na:

– dostosowanie budynku do wymagań Planu zagospodarowania przestrzennego lub Decyzji o warunkach zabudowy ( kąt nachylenia dachu, materiały wykończeniowe elewacji, wysokość kalenicy i wiele innych)– dostosowanie fundamentów do warunków grutnowo-wodnych działki (głębokość strefy przemarzania, rodzaj izolacji przeciw wilgociowej fundamentów)– dostosowanie więźby dachowej do warunków lokalnych (obciążenia wiatrem i śniegiem)– naniesienie zmian inwestorskich np. zmiana wielkości i rozmieszczenia okien, doprojektowanie garażu, zmiana rozplanowania pomieszczeń itp.– naniesienie zmian na projektach instalacji wewnętrznych wodnokanalizacyjnych i elektrycznej i adaptacja tych instalacji przez uprawnionych projektantów– naniesienie zmian w opisie technicznym budynku 

Wykonanie PZT (projektu zagospodarowania przestrzennego)

– naniesienie lokalizacji budynku na mapę do celów projektowych,– zwymiarowanie budynku i podanie jego odległości od działek sąsiednich i innych elementów zagospodarowania przestrzennego np. Podanie odległości od śmietnika, szamba.– naniesienie tras przyłączy– wykonanie projektów przyłączy – opcjonalnie – projekty przyłączy mogą być później składane do Starostwa w trybie zgłoszenia robót budowlanych. Muszą być jednak naniesione na PZT.– naniesienie zjazdu z drogi publicznej– wykonanie bilansu terenu z rozbiciem na powierzchnię zabudowy, powierzchnię utwardzoną, powierzchnię zieleni– opis techniczny do Projektu zagospodarowania terenu 

Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegolub Decyzja o warunkach zabudowy– mapa do celów projektowych– wypis i wyrys z rejestru gruntów– zapewnienia dostawy mediów i odbioru ścieków (warunki techniczne przyłączy wydawane przez właścicieli sieci do których będzie włączany budynek)– projekt zjazdu na działkę z drogi publicznej oraz uzgodnienie zjazdu z właścicielem drogi– uzgodnienie i opinia ZUD– Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej– badanie geotechniczne gruntu – opcjonalnie – o konieczności wykonania badania geotechnicznego gruntu decyduje projektant konstrukcji.– dołączenie oświadczenia Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane– dołączenie kopi uprawnień projektantów i zaświadczeń o przynależności do Izb samorządu zawodowego– dołączenie oświadczeń projektantów o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i wiedzą techniczną– uzyskanie zgody autora projektu typowego na wprowadzenie zmian w projekcie typowym

Dopiero po wykonaniu tych wszystkich czynności i uzyskaniu wymienionych uzgodnień projekt jest kompletny i można wystąpić do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę.

W przypadku braków formalnych w dokumentacji złożonej w Starostwie urząd wysyła inwestorowi postanowienie, w którym nakazuje uzupełnić braki. Jeżeli w terminie wskazanym w postanowieniu wnioskodawca nie uzupełni projektu Starostwo Powiatowe odmówi wydania pozwolenia na budowę. Odmowa pozwolenia nie zamyka drogi do uzyskania pozwolenia – można ponownie złożyć ten sam wniosek.

biuro nieruchomości

Redakcja domlider.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

fotowoltaika sieradz
styropian do ocieplenia budynku
Powłoki antyadhezyjne

Jesteś zainteresowany reklamą?

Powłoki antyadhezyjne