Adaptacja Projektu Typowego – Na czym polega?

Adaptacja Projektu typowego Dzierżoniów

Adaptacja projektu typowego zakupionego np. przez internet jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę. Przedstawię Państwu opis tego procesu i wymienię formalności wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

 

 

Proces adaptacji projektu typowego w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę możemy podzielić na trzy etapy. Poszczególne etapy składają się z wielu czynności formalnych. Cena adaptacji zależy głównie od ilości zmian które potrzeba nanieść oraz od stopnia ich skomplikowania i jest ustalana indywidualnie.

 

 1. Adaptacja projektu polega na:– dostosowanie budynku do wymagań Planu zagospodarowania przestrzennego lub Decyzji o warunkach zabudowy ( kąt nachylenia dachu, materiały wykończeniowe elewacji, wysokość kalenicy i wiele innych)

  – dostosowanie fundamentów do warunków grutnowo-wodnych działki (głębokość strefy przemarzania, rodzaj izolacji przeciw wilgociowej fundamentów)

  – dostosowanie więźby dachowej do warunków lokalnych (obciążenia wiatrem i śniegiem)

  – naniesienie zmian inwestorskich np. zmiana wielkości i rozmieszczenia okien, doprojektowanie garażu, zmiana rozplanowania pomieszczeń itp.

  – naniesienie zmian na projektach instalacji wewnętrznych wodnokanalizacyjnych i elektrycznej i adaptacja tych instalacji przez uprawnionych projektantów

  – naniesienie zmian w opisie technicznym budynku

   

 2. Wykonanie PZT (projektu zagospodarowania przestrzennego)– naniesienie lokalizacji budynku na mapę do celów projektowych,

  – zwymiarowanie budynku i podanie jego odległości od działek sąsiednich i innych elementów zagospodarowania przestrzennego np. Podanie odległości od śmietnika, szamba.

  – naniesienie tras przyłączy

  – wykonanie projektów przyłączy – opcjonalnie – projekty przyłączy mogą być później składane do Starostwa w trybie zgłoszenia robót budowlanych. Muszą być jednak naniesione na PZT.

  – naniesienie zjazdu z drogi publicznej

  – wykonanie bilansu terenu z rozbiciem na powierzchnię zabudowy, powierzchnię utwardzoną, powierzchnię zieleni

  – opis techniczny do Projektu zagospodarowania terenu

   

 3. Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  lub Decyzja o warunkach zabudowy

  – mapa do celów projektowych

  – wypis i wyrys z rejestru gruntów

  – zapewnienia dostawy mediów i odbioru ścieków (warunki techniczne przyłączy wydawane przez właścicieli sieci do których będzie włączany budynek)

  – projekt zjazdu na działkę z drogi publicznej oraz uzgodnienie zjazdu z właścicielem drogi

  – uzgodnienie i opinia ZUD

  – Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

  – badanie geotechniczne gruntu – opcjonalnie – o konieczności wykonania badania geotechnicznego gruntu decyduje projektant konstrukcji.

  – dołączenie oświadczenia Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  – dołączenie kopi uprawnień projektantów i zaświadczeń o przynależności do Izb samorządu zawodowego

  – dołączenie oświadczeń projektantów o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i wiedzą techniczną

  – uzyskanie zgody autora projektu typowego na wprowadzenie zmian w projekcie typowym

 

Dopiero po wykonaniu tych wszystkich czynności i uzyskaniu wymienionych uzgodnień projekt jest kompletny i można wystąpić do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę.

 

W przypadku braków formalnych w dokumentacji złożonej w Starostwie urząd wysyła inwestorowi postanowienie, w którym nakazuje uzupełnić braki. Jeżeli w terminie wskazanym w postanowieniu wnioskodawca nie uzupełni projektu Starostwo Powiatowe odmówi wydania pozwolenia na budowę. Odmowa pozwolenia nie zamyka drogi do uzyskania pozwolenia – można ponownie złożyć ten sam wniosek.

Komentarze i pingi są zamknięte.

Komentarze są niedostępne.

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck